Vilémov u Litovle

oficiální webová prezentace

Adresa: Obecní úřad Vilémov, Vilémov 7, 783 22 Cholina , kontakt: vilemov@gmail.com, 585 349 046
Teplota: --,- °C
Tepl.pocit.: --,- °C
Vlhkost: -- %
Tlak: ----,- hPa
Vítr: --,- m/s
Srážky: --,- mm
Aktual.: --.--.-- HH:mm:ss

Základní data z obce 1368 - 1994

Základní data z dějin obce Vilémova


zpět na historii

1368 - Janek ze Stražiště prodává ves Vilémov Artlebovi ze stařechovic - první zmínka o vsi v zemských deskách olomouckých

1378 - První zmínka o vrchnostenském dvoru ve Vilémově

1390 - První zmínka o farním kostele ve Vilémově

1391 - Jan Medvídek z Dubčan prodává ves Bedřichovi z Odrlic

1420 - Oldřich z Odrlic prodává ves Vilémov Janu Pňovickému ze Sovince

1464 - Hynek a Jindřich Pňovičtí ze Sovince prodávají ves Vilémov Bareši z Čechovic a na Dubčanech - Vilémov spojen do r. 1536 s dubčanským statkem

1481 - Martin z Galčic kupuje statek Dubčany s vsí Vilémovem a prodává jej Janu Plzákovi ze Zdenína

1489 - Dubčanský statek kupuje Markvart ze Zvole

1498 - Vilémov s dubčanským zbožím získává Hynek ze Zvole

1536 - Hynek ze Zvole prodává Vilémov bratřím Bernartovi, Janovi a Jiříkovi Zoubkům ze Zdětína

1547 - Jáchym a Bernart Zoubkové ze Zdětína prodávají statek Vilémov Michalu Záviši Bítovskému ze Slavíkovic - Vilémov spojen do r. 1609 s panstvím Krakovec

1594 - Jakub Ješek je uveden v protestantské litovelské matrice jako farář ve Vilémově

1609 - Jáchym Záviš Bítovský ze Slavíkovic prodává statek Vilémov Janu Staroveskému ze Staré Vsi

1629 - Kardinál František z Dietrichštejna prodává jako poručník Jana a Adama Staroveských ves Vilémov s tvrzí a dvorem Adamu Bezovi svob. pánu z Vrchlesu a Olešné - Vilémov se stává do r.1850 součástí chudobínského panství

1629 - První zmínka o tvrzi ve Vilémově

1636 - Chudobínské panství a statek Vilémov dědí Kateřina z Dönhofu a Anna Zuzana hraběnka z Oppersdorfu

1639 - Chudobínská vrchnost přenáší správu vilémovského kostela a většinu jeho majetku a příjmů na faru v Bohuslavicích - přechodný zánik vilémovské farnosti

1652 - Chudobínské panství s Vilémovem kupuje Jan Baltazar Vetter z Lilie

1659 - Chudobínské panství s Vilémovem kupuje Anna Polexina Skrbenská z Hřiště

1661 - Majitelem Vilémova a chudobínského panství se stává olomoucký kanovník Vavřinec Jan rytíř Rudawski

1662 - Vavřinec Jan Rudawski povoluje obci Vilémovu užívání vlastní obecní pečeti

1672 - Nový majitel panství Ondřej Leopold Volčinský svob. pán z Volčína vydává listinu, jež potvrzuje a upřesňuje ústní obdarování vsi Vilémova obecní pečetí

1672 - Počátek dlouhodobých sporů o chudobínské panství a statek Vilémov po smrti Ondřeje Leopolda Volčinského

1685 - Prodej chudobínského panství Anně Kateřině Leopoldě svob. paní z Wittenu

1710 - Rudolf Kryštof svob. pán z Wittenu ukončuje vleklé spory o chudobínské panství a statek Vilémov vyplacením odstupného ve výšši 68 600 zlatých

1730 - Rudolf Kryštof z Wittenu zřizuje nadaci ve prospěch svých poddaných na úhradu kontribuce - na poddané chudobínského a vilémovského panství připadla suma 25 000 zlatých

1733 - Majitelem chudobínského panství a statku Vilémova se stává František Reginald hrabě z Andlern-Wittenu (převádí usedlosti do dědičného vlastnictví poddaných a parceluje vrchnostenský dvůr ve Vilémově)

1758 - František Reginald hrabě z Andlern-Wittenu nechává od základů znovuvystavět kostel sv. Kateřiny ve Vilémově na mítě staršího kostelíka

1785 - Náboženský fond zřizuje lokální kuracii při kostele sv. Kateřiny ve Vilémově

1785 - ve Vilémově zřízena triviální, později obecná škola

1802 - František Xaver Tersch kupuje chudobínské panství s Vilémovem (rodina Terschů byla posledním feudálním držitelem panství)

1834 - Hřbitov obklopující vilémovský kostel zrušen a přeložen mimo vesnici

1850 - V důsledku revolučních událostí r. 1848 bylo zrušeno poddanství a zanikl patrimoniální systém - Vilémov se stal svobodnou obcí s volenou samosprávou a byl začleněn do nového politického a soudního okresu Litovel

1866 - Lokální kuracie ve Vilémově byla povýšena na faru - obnovení vilémovské farnosti

1872 - Založen Spolek válečných veteránů vilémovské farnosti - nejstarší spolek v obci

1877 - Učitel Vavřinec Jurečka zakládá školní kroniku a žákovskou knihovnu

1878 - Stavba nové budovy obecné školy ve Vilémově - škola rozšířena z dosavadní jednotřídky na dvojtřídku

1881 - Založen Sbor dobrovolných hasičů ve Vilémově

1882 - Dostavěna silnice z Nasobůrek přes Cholinu a Bílsko do Vilémova

1888 - Obecná škola ve Vilémově rozšířena na trojtřídní

1897 - Založen čtenářský, pěvecký a divadelní spolek "Vlastimil" ve Vilémově

1897 - Založeno Rolnické družstvo pro chov dobytka ve Vilémově

1898 - Provedena celková oprava farního kostela sv. Katřiny spojená s přestavbou kostelní věže

1899 - Zřízeno Rolnické mlékařské družstvo ve Vilémově

1901 - Založen odbor Ústřední matice školské ve Vilémově

1901 - Z obvodu obecné školy ve Vilémově se vyčlenila obec Olbramice

1908 - Založena Tělocvičná jednota Sokol ve Vilémově

1908 - Z obvodu obecné školy ve Vilémově se vyčlenila obec Cakov

1912 - Založen odbor Národní jednoty pro východní Moravu ve Vilémově

1912 - V obci zřízen družstevní lihovar

1914 - Do provozu uvedena lokální dráha Litovel - Senice na Hané

1919 - Po vzniku československého státu se v obci konají první obecní volby na základě principu poměrného zastoupení

1924 - Zřízena Občanská záložna ve Vilémově

1924 - Založena duchovní správa církve pravoslavné ve Vilémově

1925 - Obec Vilémov získala svůj současný úřední název (do té doby Vilímov)

1925 - Ve Vilémově zřízen poštovní úřad

1925 - Do provozu uvedena první autobusová linka na trase Litovel - Vilémov - Konice

1927 - Provedena elektrifikace obce

1929 - Odvodněny pozemky v katastru obce

1932 - Dostavěn pravoslavný kostel ve Vilémově

1933 - Ve Vilémově promítá stálé kino

1935 - Založen sportovní klub Vilémov

1945 - Vilémov osvobozen od nacistické okupace - správu obce přebírá místní národní výbor

1956 - V rámci tzv. kolektivizace ustaveno Jednotné zemědělské družstvo ve Vilémově

1960 - K obci Vilémovu připojena sousední obec Olbramice

1960 - Zrušen okres Litovel - Vilémov začleněn do okresu Olomouc

1980 - Vilémov připojen k obci Senice na Hané

1990 - Obnovena samostatnost obce Vilémova - vilémovští občané si po více než 50 letech svobodně volí své obecní zastupitelstvo

1991 - Ve vIlémově je založeno Cyrilometodějské duchovní centrum sv. Gorazda při pravoslavném monastýru Zesnutí Přesvaté Bohorodice

1994 - Ukončeno volební období prvního polistopadového obecního zastupitelstva a provedny druhé komunální volby

 


zpět na historii
Autor: Pavel Filípek | Vydáno dne 14. 11. 2010 | 3848 přečtení | Ikona email Ikona tiskárna Ikona pdf download

Kalendář

Únor 2019
Po
Út
St
Čt
So
Ne
Načítám data ...

Dotace Olomoucký kraj

V roce 2018 byla poskytnuta neinvestiční dotace z Olomouckého kraje ve výši 32.000,-- Kč na částečnou úhradu výdajů na vybavení JSDH Vilémov zřízené příjemcem. Pořízení elektrického agregátu s příslušenstvím pro jednotku SDH Vilémov.

Další poskytnuté dotace Olomouckým krajem

Oprava MK č. 1c v obci Vilémov, na Homoli

Obec v roce 2018 zrealizovala projekt "Oprava MK č. 1c v obci Vilémov, na Homoli" s přispěním Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Projekt je spolufinancován z programu Podpora rozvoje regionů. Celkové náklady akce jsou 3,5 mil. Kč, příspěvek MMR ČR je 1 mil. Kč.